winactie-voorwaarden

ALGEMENE PROMOTIONELE SPELVOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. a) Aanbieder: Personal Body B.V. statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudend aan de Torenallee 3 te (5617 BA) Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86677756;
 1. b) Deelname: het voldoen aan de Deelnamecriteria en het accepteren van deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden. Deelname is gratis;
 1. c) Deelnamecriteria: de voorwaarden waaraan Deelnemer dient te voldoen voor Deelname aan het Promotionele Kansspel, als vastgelegd in artikel 5 van deze voorwaarden;
 1. d) Deelnameperiode: 18 mei 2023 om 12:00 tot en met 22 mei 2023 om 11:00 uur;
 1. e) Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Promotionele kansspel door te voldoen aan de Deelnamecriteria en verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden, waardoor een overeenkomst tot deelname tot stand is gekomen met Aanbieder;
 1. f) Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het Promotionele Kansspel gesloten tussen de Deelnemer en de Aanbieder welke tot stand is gekomen door te voldoen aan de Deelnamecriteria;
 1. g) Prijs: 
 • Eerste prijs (hoofdprijs): 2x 18 maanden PBP Premium +  2x vakantievoucher
 • Tweede prijs: 2x 12 maanden PBP – Plus
 • Derde prijs: 2x 6 maanden PBP-Original
 • 2x PBP premium abonnement (18 maanden) t.w.v. €1.052,84 = €2.105,68
 • 2x vakantievoucher t.w.v. €500,- = €1.000,-
 • 2x PBP plus abonnement (12 maanden) t.w.v. €485,89 = €971,78
 • 2x PBP original abonnement (6 maanden) t.w.v. €188,95 = €377,90

De totale waarde van de prijzenpot bedraagt derhalve: € 4.455,36.

 1. h) Promotionele Kansspel: het aangeboden promotionele kansspel van de Aanbieder;
 1. i) Winnaar(s): de Deelnemer(s) die de Prijs/Prijzen heeft/hebben gewonnen.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 van deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden. 

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet-rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen. 

2.3. Deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot Promotionele kansspel zijn te vinden op de website van Aanbieder: https://changinglife.cl/privacy/.

Artikel 3: Termijn deelname

3.1. Deelname aan het Promotionele kansspel is enkel mogelijk gedurende de Deelnameperiode, tenzij door Aanbieder uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2. De Aanbieder kan elke Deelnemer die wenst deel te nemen aan het Promotionele kansspel buiten de Deelnameperiode de deelname ontzeggen. 

Artikel 4: Doel kansspel

Het doel van het Promotionele kansspel is het promoten van de producten, diensten en/of het merk van de Aanbieder.

Artikel 5: Deelnamecriteria

5.1. Om deel te kunnen nemen aan het Promotionele kansspel dient de deelnemer te voldoen aan de door de Aanbieder gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de Aanbieder opgesteld en bekendgemaakt op de website van Aanbieder voordat de Deelnameperiode van start gaat.

5.2. Aanbieder heeft het recht om de Deelnamecriteria eenzijdig te wijzigen gedurende de Deelnameperiode.  

Artikel 6: Spelregels

6.1. Door te voldoen aan de Deelnamecriteria en het accepteren van de, Algemene Promotionele Spelvoorwaarden, Privacy voorwaarden en eventuele bij het kansspel vermelde aanvullende voorwaarden, dingt men mee naar de Prijs. De rechtsgeldige deelname wordt aan de Deelnemer bevestigd via e-mail. Deze bevestiging is tevens het enkele geldige deelnamebewijs.

6.2. Op een vooraf vastgesteld tijdsmoment wordt/worden door middel van een willekeurige (“at random”) loting de winnaar(s) aangewezen. Voor de aanwijzing van de Winnaars wordt gebruik gemaakt van software die de willekeurige “at random” loting uitvoert. Bij deze aanwijzing via de software zijn twee personen van Aanbieder aanwezig.

6.3. Het Promotionele kansspel bestaat uit 1 trekking.

6.4. De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Deelnemer de algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden heeft aanvaard. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie correct en volledig is. Indien achteraf blijkt dat de verstrekte informatie niet correct dan wel niet volledig is, kan Aanbieder besluiten de Prijs niet uit te keren aan de desbetreffende winnaar. In dat geval zal de Aanbieder een nieuwe winnaar trekken in uit de groep van deelnemers die kans maken op de Prijs. 

6.5. Deelname aan het Promotionele kansspel is kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van internet of andere verbindingen en/of bijkomende kosten (zoals bank- en/of transactiekosten) zijn voor rekening van de Deelnemer, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. 

6.6. Deelname aan het Promotionele Kansspel is enkel toegestaan voor Deelnemers van 18 jaar of ouder. Aan een minderjarige Deelnemer die ten onrechte aan het Promotionele kansspel heeft deelgenomen, wordt een gewonnen Prijs niet uitgekeerd. In dat geval zal de Aanbieder een nieuwe winnaar trekken in uit de groep van deelnemers die kans maken op de Prijs.

6.7. Deelname aan het Promotionele kansspel is uitgesloten voor werknemers van de Aanbieder, alsmede voor personen die direct of indirect zijn betrokken in en/of bij de organisatie van onderhavig kansspel.

6.8. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Promotionele Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende beoordeling van de Aanbieder.

6.9. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn/haar deelnamebevestiging. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren.

6.10. Aanvullende spelregels worden op de website (waar ook deze Algemene spelvoorwaarden zijn te vinden) van Aanbieder vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

6.10. Indien een trekking en/of uitreiking niet zonder storingen en/of interrupties verloopt, althans wanneer het goede verloop van de trekking naar oordeel van de Aanbieder niet kan worden gegarandeerd, kan de Aanbieder de trekking ongeldig verklaren.

6.11. Deelname aan het Promotionele kansspel is mogelijk gedurende de Deelnameperiode, zoals beschreven in artikel 3 van deze voorwaarden. Meedingen naar de Prijs is niet mogelijk na verstrijken van de Deelnameperiode.

Artikel 7: Prijzen

7.1. Het prijzenpakket en de bijbehorende economische waarde van een trekking wordt door de Aanbieder vooraf vastgesteld en gepubliceerd. Het prijzenpakket kan bestaan uit prijzen in natura en in geldprijzen.

7.2. De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar(s), is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor andere goederen of van een tegoed worden omgezet naar een contante uitkering.

7.3 Alle prijzen worden netto uitgekeerd aan de Winnaar(s). Eventuele (kansspel)belasting zal worden afgedragen door de Aanbieder.

Artikel 8: Prijsuitreiking 

8.1. De Winnaar(s) wordt/worden door de Aanbieder via e-mail op de hoogte gesteld. De Winnaar(s) die niet binnen 3 maanden na de trekking aanspraak heeft/hebben gemaakt op de Prijs, verliest het recht om de Prijs te innen. In dat geval zal de Aanbieder uit de groep Deelnemers die, conform de aanvullende spelvoorwaarden, kans maakt op de Prijs een nieuwe Winnaar kiezen conform hetgeen bepaald in Artikel 6.4 van deze voorwaarden. 

8.2. De Winnaar zal via e-mail  op de hoogte worden gesteld op welke wijze de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende informatie van de Winnaar hiervoor noodzakelijk is. De verkregen aanvullende informatie zal worden gebruikt om de Prijs ter beschikking te kunnen stellen en zal verder op geen enkele wijze worden verwerkt of verstrekt aan derden. Bij het in ontvangst nemen van de Prijs zal een identiteitsverificatie van de Winnaar plaatsvinden.

8.3. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de Winnaar verstrekte gegevens. 

8.4. Over de uitslag van het Promotionele kansspel kan niet worden gecorrespondeerd.

8.5. Over de gewonnen Prijzen is de Winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd. De Aanbieder neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan 

Artikel 9: Promotionele doeleinden en verwerking persoonsgegevens

9.1. Door deelname aan het Promotionele kansspel verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van dit spel en de prijsuitreiking daarvan.

9.2. Door Deelname geeft de Deelnemer toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens, dit ten behoeve van de uitvoering van het Promotionele kansspel.

9.3. De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers (doen) gebruiken voor de uitvoering van het Promotionele kansspel, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de website van de Aanbieder indien hij/zij Winnaar is.

9.4 Deelnemer geeft Aanbieder toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te delen met derden, doch enkel en alleen voor zo ver noodzakelijk is voor de uitvoering van het Promotionele kansspel.

9.5 Aanbieder zal de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het organiseren van het Promotionele kansspel, alsook nimmer langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het organiseren van het Promotionele kansspel.

Artikel 10: Gedragscode Promotionele Kansspelen

Het Promotionele kansspel wordt aangeboden met inachtneming van en in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Artikel 11: Vragen en Klachten

De Deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over het Promotionele Kansspel schriftelijk richten tot: info@changinglife.cl. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.  

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1.   De Aanbieder streeft ernaar de diensten tijdens de Deelnameperiode als vastgelegd in artikel 3 van deze voorwaarden beschikbaar / toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) de beschikbaarheid en/of de toegang te onderbreken.  

12.2.   De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan het Promotionele Kansspel. 

12.3.   De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de Prijs.

12.4.   De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan het Promotionele kansspel. 

12.5.   De Aanbieder en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder.

12.6.   De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van het Promotionele kansspel. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit het Promotionele kansspel, de promotie, de toekenning van de Prijs of de ontvangst van de Prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

12.7.   Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met het Promotionele kansspel, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

12.8. Niet of niet tijdige kennisgeving van het deelnamebewijs heeft geen enkele invloed op de toewijzing van de Prijs. Aanbieder is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van het deelnamebewijs de Deelnemer niet of te laat heeft bereikt. 

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1.   De Aanbieder heeft het recht het Promotionele kansspel tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van het spel eenzijdig te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien. 

13.2.   Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven.