Wat is de toegevoegde waarde van online coaching?

Kan online coaching jou helpen bij het behalen en behouden van jouw doelen? Wij geloven van wel. Ook onderzoek wijst uit dat een persoonlijk plan in combinatie met coaching leidt tot betere resultaten. Maar, hoe ziet zo’n online coaching traject eruit? Wanneer is het effectief, wat kan je van je coach verwachten en waarom is een persoonlijke aanpak zo belangrijk? In dit artikel lees je alles over onze individuele online coaching services en hoe ze jou kunnen helpen bij het realiseren van duurzame, positieve verandering. Ongeacht het fysieke of mentale doel dat je voor ogen hebt. 

Wat is (online) coaching?

We kunnen coaching definiëren als ”een specifieke manier van begeleiden onder leiding van een coach, waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden.” Coachen richt zich op het bieden van ondersteuning bij het behalen van een doel dat iemand voor ogen heeft. Dat doel kan zich op allerlei terreinen van het leven manifesteren en hangt vaak samen met gedragsverandering. Het doel krijgt meer vorm op basis van (zelf)inzichten, verkregen met behulp van de coach. Het online aspect houdt in dat de contactmomenten met jouw persoonlijke coach online plaatsvinden. Bijvoorbeeld via chatfuncties in een app of videogesprekken.

Wat is het doel van coachen?

Het primaire doel van coachen is iemand zo goed mogelijk ondersteunen bij het werken aan een zelfgekozen doel. Dat we lang niet altijd het resultaat behalen waar we eigenlijk van dromen, komt deels door het idee dat we het niet kunnen/niet voor ons is weggelegd, en deels door ontbrekende informatie en inzichten over onszelf. Een goede coach achterhaalt samen met jou waar eventuele onzekerheden vandaan komen en wat er nodig is om het beoogde doel niet alleen te behalen, maar ook te behouden.

Waarom online coaching?

Het belangrijkste verschil tussen online of fysieke coaching is de manier van communicatie. Bij de laatstgenoemde ben je face-to-face met je coach in gesprek. Bij online coaching services verloopt dit contact bijvoorbeeld via videobellen, e-mail of chats. Online coaching waarbij het contact via tekst verloopt brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Schrijven is een vorm van (zelf)coaching;
 • Schrijven kan helpen bij het ordenen van gedachten en gevoelens;
 • Schrijven kan een stimulans vormen voor zelfredzaamheid;
 • Schrijven kan een stimulans vormen om meer openhartig te zijn;
 • Schrijven zorgt voor meer inzicht, betere emotieverwerking en situatieanalyses.

Doordat je jouw woorden typt en daarmee direct zelf terugleest tijdens de contactmomenten met jouw coach pas je automatisch meer zelfreflectie toe dan ze alleen uit te spreken. Je krijgt eerder inzichten in bepaalde patronen die zich blijkbaar in jouw leven voordoen, en de progressie gedurende het proces.

Anonimiteit maakt toegankelijker

De ervaring leert ons dat het als prettig wordt ervaren dat er een zekere mate van anonimiteit bestaat bij online coaching. Je volledig openstellen voelt veiliger via deze weg. Dat openstellen is essentieel voor het bewerkstelligen van duurzame verandering. Dit maakt dat online coaching een positieve impact kan hebben op het behalen en behouden van de beoogde resultaten.

Individuele online coaching vs. online coaching in groepsverband

Net als face-to-face coaching kan online coaching plaatsvinden middels individueel contact of in groepsverband. Beide vormen kunnen voor- en nadelen met zich meebrengen die afhankelijk van persoonlijke voorkeuren van toepassing zijn.

Mogelijke voordelen van online coaching in groepsverband

Een van de drie psychologische basisbehoeften die ieder mens met elkaar deelt, is verbondenheid met anderen. Dit is vanuit evolutionair oogpunt heel logisch te verklaren: onderdeel zijn van een groep bood betere overlevingskansen. Het kan daarom heel prettig zijn om samen met gelijkgestemden te werken aan positieve verandering en daarom te kiezen voor een online coaching traject in groepsverband. Je kunt je gesterkt voelen door het feit dat je niet de enige bent met een bepaald ‘probleem’ en het is mogelijk om met elkaar inzichten te delen en op die manier van elkaar te leren.

Mogelijke voordelen van individuele online coaching

Tijdens de contactmomenten gaat het bij individuele coaching tussen jou en je coach. Er zijn hierbij geen anderen betrokken/online aanwezig. De (chat)gesprekken zijn gericht op jouw persoonlijke ervaringen, de dingen waar jij tegenaan loopt, alles dat voor jou blijkt te werken, jouw progressie en mogelijkheden tot groei. Dat kan als heel prettig worden ervaren, omdat iedereen wezenlijk van elkaar verschilt waardoor de hierboven genoemde punten en daardoor de beste aanpak, dat ook kunnen doen. Wat voor een ander goed blijkt te werken, hoeft voor jou niet te gelden en andersom.

Menselijke online coaching vs. een AI-Coach

AI (Artificial Intelligence) heeft de laatste jaren een vogelvlucht genomen en wordt ingezet voor uiteenlopende doeleinden, waaronder ook health coaching. Er bestaan diverse fitness- en gezondheidsapps waarbij je ondersteund wordt door een computergestuurde coach in plaats van een echt mens. Op zich zijn dit leuke ontwikkelingen, omdat veel van deze apps mensen op een positieve manier aansporen gezonder te leven. Anderzijds moeten er kanttekeningen gemaakt worden qua persoonlijkheid en maatwerk.  

Hoe kan een AI-coach weten wat jij nodig hebt?

Een computergestuurde online health coaching app maakt gebruik van data van een grote groep verschillende mensen om vervolgens op basis van een soort van gemiddelde in combinatie met jouw persoonlijke gegevens, voorspellingen te doen voor jouw gezondheidsgedrag. Echter, de gemiddelde mens bestaat niet. Jij kunt door een AI-coach nooit zo goed ‘gezien’ worden als door een echt mens, letterlijk niet.  

Aannemelijk is dat de tips en adviezen die je krijgt aangereikt dus ook nooit zo precies kunnen aansluiten op wat jij nodig hebt, als wanneer je deze van een echt mens krijgt. Hoewel de technieken steeds beter worden, kan zo’n AI-coach niet goed weten wanneer jij bijvoorbeeld over je eigen grenzen dreigt heen te gaan. Een computergestuurd systeem kan misschien slim zijn, maar geen enkel empathisch vermogen hebben. Oprecht inlevingsvermogen in wat jij nodig hebt is juist een van de vaardigheden waarmee een goede coach zich onderscheidt. 

Kan AI-coaching voor meer afstand zorgen?

Hoewel dit voor iedereen persoonlijk is, en een AI-health coach voor sommigen absoluut een goede stok achter de deur kan zijn om op een positieve manier aan ander gedrag en een betere gezondheid te werken, is en blijft het een app. Die kan je makkelijker negeren en/of uitzetten dan een echt mens waarvan je weet dat hij/zij jou graag wil verder helpen met de beste bedoelingen, en hier daadwerkelijk tijd en aandacht insteekt.  

Een combinatie tussen een AI-coach en een echte online coach

Een voordeel van Artificial Intelligence is dat het de mogelijkheid biedt om op grootschalige wijze veel data te processen, een mens beschikt niet over die capaciteit. De AI- coach en online coach zouden daarom een team kunnen vormen waarbij de AI-coach fungeert als assistent van de echte, en suggesties aanreikt op basis van data. Vervolgens kan de echte online coach deze suggesties personaliseren en voorzien van de juiste context in de situatie die aan de orde is. 

Wanneer is (online) coaching effectief?

Met effectief wordt in dit geval bedoeld dat het coachingtraject daadwerkelijk bijdraagt aan de positieve en duurzame verandering die jij voor ogen hebt. Hierbij spelen vele factoren een rol die we hieronder bespreken.  

Effectieve online coaching doet een beroep op het duaal representatievermogen

Terug naar het doel van coachen. Het doel van de online coaching is namelijk jou zo goed mogelijk ondersteunen bij het werken aan het resultaat dat je wilt behalen en vasthouden. Kortom: bij het realiseren van een vorm van blijvende positieve verandering. Als je van mening was of bent, dat deze verandering voor jou niet is weggelegd door een gebrek aan vaardigheden, wilskracht of doorzettingsvermogen komt die opvatting ergens vandaan. Een of meerdere gebeurtenissen uit je verleden hebben geleid tot deze overtuiging. Tot op heden is het niet mogelijk om de geschiedenis te veranderen. We hebben geen invloed op alles dat tot het verleden behoort. Een coach kan helpen deze overtuiging met jou te onderzoeken op waarheid. Dat maakt dat je anders naar de situatie kunt gaan kijken. 

Effectieve online coaching kan verfrissende, constructieve inzichten opleveren

We kunnen wel invloed uitoefenen op de toekomst maar zoals je net gelezen hebt speelt het verleden daarin niet zelden een belemmerende factor. Jouw coach, ondanks al zijn of haar kwaliteiten, beschikt niet over bovennatuurlijke krachten en is ook niet bij machte het verleden terug te draaien. Wel om jou, door het stellen van de juiste vragen, gebruik te laten maken van je duale representatievermogen en zo tot nieuwe, verfrissende en constructieve inzichten te komen.  

Effectieve online coaching richt zich niet op beperkingen maar op jouw mogelijkheden

Het duaal representatievermogen is onze vaardigheid om meerdere betekenissen toe te kennen aan, in dit geval, een en dezelfde gebeurtenis. Iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden en er in het heden voor zorgt dat jij leeft in de overtuiging dat een bepaalde vorm van verandering niet tot jouw mogelijkheden behoort, kan met behulp van je coach een andere betekenis voor je krijgen. Als je hierin slaagt verandert vaak je gevoel. Gaandeweg kom je dan achter de waarheid: namelijk dat je wel degelijk blijvend kunt veranderen en wat je daarvoor nodig hebt.  

Bij effectieve (online) coaching worden de juiste vragen gesteld

Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, onderdeel van effectieve coaching is het stellen van de juiste vragen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij tot constructieve inzichten komt waarmee je verder komt. Die inzichten verkrijg je door zelf na te denken, maar die vragen die jouw coach je stelt moeten de juiste stof tot nadenken wel activeren. Een goede coach beschikt over kennis van verschillende psychologische theorieën die een dergelijke vraagstelling mogelijk maken.  

Bij effectieve online coaching sta jij als individu centraal

Met de opkomst van online interventies en coachingtrajecten groeide ook de behoefte aan een sterke theoretische onderbouwing hiervan aangaande de effectiviteit van deze oplossingen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een model voor gedragsverandering bij online interventies [1]. Deze richt zich op de verschillende eigenschappen van members die online coaching- en interventietrajecten volgen. Deze worden beïnvloed door onder andere individuele kenmerken en omgevingsfactoren.  

Sommige van die kenmerken staan vast, zoals leeftijd en geslacht. Andere kunnen veranderbaar zijn. Denk aan persoonlijke overtuigingen, houding en cognitieve factoren. Deze kenmerken kunnen voor een coach fungeren om bepaald gedrag te voorspellen en gebruikt worden om verandering te realiseren. Maar nog belangrijker is dat deze kenmerken gebruikt kunnen worden om maatwerk te leveren. Dit is waardevol voor de effectiviteit en duurzaamheid van de interventie en het coachingtraject.  

Wat zegt onderzoek over de effectiviteit van online coaching?

Inmiddels is er redelijk wat (internationaal) onderzoek verricht naar het effect van online coaching en het gebruik van apps voor het verbeteren van gezondheid en welzijn. Een uitgebreide meta-analyse naar apps die zich richten op verbetering van mentale gezondheid concludeerde dat apps een effectief hulpmiddel kunnen zijn voor de aanpak van meerdere mentale problemen, mits in combinatie met ondersteuning van een coach of professional. Uit de resultaten bleek onder andere dat: 

 • Apps effectief kunnen zijn in het verbeteren van angst- en depressie gerelateerde symptomen, evenals de kwaliteit van leven en het verminderen van stress; 
 • Deze verbeteringen zich voordeden bij zowel mensen met als zonder klinisch vastgestelde psychische aandoening; 
 • Deze apps het meest effectief lijken als ze hun basis vinden in de principes van cognitieve gedragstherapie, de app actieve oefeningen of opdrachten bevat en er professionele (menselijke) ondersteuning/coaching werd geboden; 
 • Deze apps een vergelijkbaar effect hebben als face-to-face behandeling. 

[2]. 

Online coaching lijkt minstens zo effectief als face-to-face 

Een onderzoek toonde ook aan dat online zelfhulpinterventies met ondersteuning van een coach of therapeut meer effect hebben dan onbegeleide interventies [3]. De mate van ondersteuning heeft volgens het model van gedragsverandering bij online interventies directe impact op trouw aan het traject. Online ondersteuning kan in verschillende vormen plaatsvinden zoals chatten, mailen of video meetings.  

De conclusie uit bovenstaande meta-analyse is dat online ondersteuning dezelfde positieve effecten kan hebben als face-to-face coaching wordt ook bevestigt ook ander onderzoek. Soms wordt deze vorm zelfs positiever beoordeeld dan coaching in real life [4] [5] [6] 

Online coaching vanuit een holistische benadering

Van oudsher kent gezondheid een puur biomedische benadering en het traditionele model van health coaching sluit hierop aan [7]. De coach vervult hierin de rol van iemand die jou vertelt wat je moet doen en vooral moet laten om de verandering te kunnen maken naar een meer fitte/gezonde leefstijl.  

Trends, ontwikkelingen en verbeteringen in health coaching

Er is momenteel een beweging gaande in de kijk op en benadering van het begrip gezondheid. Deze heeft ook invloed op online coaching die zich hierop richt. Er vindt een verschuiving plaats naar een meer holistische aanpak. Hiermee wordt ‘allesomvattend’ bedoelt. De aanpak richt zich dus niet slechts op een probleem, maar kijkt naar het totaalplaatje. Een gezondheidscoach werkt samen met de cliënt om duurzame verandering te realiseren die past bij de cliënt en diens gezondheid ondersteunt. Dit is een richtlijn vanuit het internationaal consortium van gezondheids- en welzijncoaching. Interactie tussen jou en je coach hoort daarom positief en respectvol te zijn, maar vooral ook rekening te houden met alle eigenschappen/(omgevings)factoren die jou maken tot wie jij bent en bij jou horen [8]. Dit sluit aan op de aanpak die we bij Changing Life hanteren. 

Van offline naar online: laagdrempelig, flexibel en toegankelijk

Er bestaan een aantal zaken die mensen er regelmatig van weerhouden op zoek te gaan naar hulp/ondersteuning gerelateerd aan het verbeteren van fysieke of mentale gezondheid. Belemmeringen die het meest voorkomen zijn: 

 • Kosten; 
 • Lange wachtlijsten; 
 • Gevoel van schaamte; 
 • Niets beschikbaar in de nabije omgeving; 
 • Het stigma dat rust op het zoeken van hulp; 
 • Beperkingen door het toedoen van verzekering voor hulp/ondersteuning die niet wordt vergoed.

In de tijd waarin we leven is het (gelukkig) mogelijk om de evidenced-based aanpak van interventies, gericht op het verbeteren van gezondheid en het realiseren van duurzame verandering op dit gebied, door te vertalen naar technologische oplossingen zoals een app, gecombineerd met online coaching. Hiermee ben je financieel vaak een stuk voordeliger uit, je bent flexibeler in gebruik en contactmomenten, en voelt je vrijer door de grotere mate van anonimiteit. Al met al dus laagdrempeliger en toegankelijker [9]

Hoe werkt online coaching van Changing Life?

Centraal staan altijd jijzelf en jouw doel(en). Afhankelijk van het resultaat dat je wilt behalen en de reden dat je dat wilt, kies je voor Personal Body Plan of Personal Mind Plan. Onze gratis online test kan helpen het plan te vinden dat zo goed mogelijk aansluit op jouw situatie en doelen van dit moment. Met alleen het plan zijn we er nog niet. Je kiest zelf een gecertificeerde Personal Body Coach of Personal Mind Coach uit die jou zal ondersteunen.  

Jouw persoonlijke plan

Jouw plan is beschikbaar via de Personal Body Plan- of Personal Mind Plan App en wordt aangepast op basis van jouw gedrag, wensen en voorkeuren. Dat betekent dat wanneer er tussentijds iets aan jouw situatie verandert, dat het plan gewoon kosteloos mee verandert.  

Personal Body Plan

Jouw Personal Body Plan is volledig afgestemd op jou als persoon en richt zich op een fysiek doel dat jij voor ogen hebt. Aansluitend op dit doel en jouw persoonlijke voorkeuren en eigenschappen ontvang je een op maat gemaakt trainingsschema voor thuis, in het park of in de gym, voedingsrichtlijnen en dagelijkse gedragslessen die je helpen bij het maken van blijvende verandering. De beschikbare plannen richten zich op:  

 • Blijvend afvallen: voor wie blijvend wil afvallen zonder dieet;
 • Spieropbouw: voor vrouwen en mannen die hun lichaam willen vormen door meer spiermassa op te bouwen;
 • Pregnancy: voor vrouwen die verantwoord fit willen blijven tijdens hun zwangerschap; 
 • Mommy: voor vrouwen die verantwoord fit willen worden na hun zwangerschap; 
 • Running- en obstacle running: voor het verbeteren van hardlopen en sportieve prestaties. 

Personal Mind Plan

Jouw Personal Mind Plan wordt opgesteld op basis van jou als persoon. Op dit moment zijn de interventies volop in ontwikkeling. Zeker is dat we een alles-in-een abonnement aanbieden waaraan regelmatig nieuwe interventies worden toegevoegd waarbij je begeleiding krijgt van je online Personal Mind Coach. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de volgende interventies: 

 • Minderen met overmatig piekeren: leer hoe je overmatig piekeren kunt verminderen. 
 • Compassievol voeden: leer hoe je (opnieuw) een gezonde relatie met voeding opbouwt.
 • Positief zelf- en lichaamsbeeld: ieder mens is prachtig, puur om wie die is. Dat geldt ook voor jou. In deze interventie leer je een meer positief zelf- en lichaamsbeeld te ontwikkelen. 

Wie maakt de inhoud van jouw plan?

Ons team van experts is verantwoordelijk voor de inhoud van jouw plan. Ze gebruiken jouw input en hun wetenschappelijke kennis van zaken om een op maat gemaakt plan te ontwikkelen. Het team bestaat uit een klinisch diëtiste, klinisch epidemioloog, personal trainer en een gedragsexpert.  

Hoe ziet deze ‘holistische’ benadering bij online coaching van Changing Life eruit?

Het model voor gedragsverandering bij online interventies bevat zeven verschillende factoren die invloed hebben op jouw progressie en resultaten als member. Kortom, op het realiseren van duurzame gedragsverandering: 

 • Omgeving: het begrip omgeving is veelomvattend en gaat over je directe omgeving zoals vrienden, familie en collega’s maar ook over communities waartoe je behoort, de maatschappij, media en cultuur. Al deze omgevingen kunnen je zowel ondersteunen als belemmeren bij het realiseren van positieve verandering. Dit is namelijk onderhevig aan positieve of negatieve invloeden vanuit jouw omgeving, dat geldt niet alleen voor het maken van de verandering maar ook voor het behoud ervan.  
 • Kanaal van coaching/interventie: in het geval de coaching services van Changing Life is dit een app. De interactiviteit van dit kanaal en de mate waarin deze aansluit op jouw individuele behoeften heeft invloed op het resultaat.  
 • Gebruik van de app: het gebruik van de app wordt deels beïnvloed door hoe jij bent, door hoe prettig je de app ervaart en door je omgeving. Als je veel positieve support krijgt vanuit je omgeving is er vaak een hogere betrokkenheid. Logischerwijs is dat bevorderlijk voor resultaat. 
 • Online ondersteuning van jouw coach: uit onderzoek blijkt dat online ondersteuning van een persoonlijke coach (veel) effectiever is dan online interventies zonder coaching. Ondersteuning oefent sterke directe invloed uit op mate van betrokkenheid.  
 • Verandermechanisme: dit gaat over al jouw veranderbare kenmerken zoals de kennis waarover je beschikt gerelateerd aan jouw doel of verandering, jouw motivatie, jouw houding, overtuigingen die je hebt, het ontwikkelen van competenties en eigen-effectiviteit, cognitieve herstructurering, zelfcontrole en zelfmonitoring. 
 • Gedragsverandering: afhankelijk van het probleem dat je hebt/het gebied waarop je verandering wil realiseren moet specifiek gedrag worden aangepakt dat hiermee samenhangt. Dit is dan het gedrag waar de interventie en coaching zich primair op moeten richten. 
 • Verbetering: het doel is dat er iets aan jouw situatie verbetert. Die verbetering kan worden bereikt door verandering. Voor wie bijvoorbeeld heel veel last heeft van stress en fysieke klachten (symptoom), veroorzaakt door een verstoorde relatie met voeding, geldt dat verbetering kan optreden door het veranderen van verstoorde eetgewoonten (verandering) en een verantwoord voedingspatroon te ontwikkelen en aan te houden (gedrag).  
 • Duurzaam resultaat: jouw plan en persoonlijke coach besteden altijd aandacht aan voorbereiding op een terugval. Dit klinkt heftig, maar moet je gewoon zien als een belangrijke stok achter de deur om de kans dat problemen/patronen terugkeren te verkleinen. 

Online coaching op basis van ons Team-around-The-Team model

De online coaching aanpak van Changing Life onderscheidt zich door het zelf ontwikkelde Team-Around-The-Team model. Dit model is gebaseerd op het bestaande Collaborative Care model. Onderzoek naar dit model heeft sterk bewijs geleverd voor de effectiviteit en efficiëntie ervan op gebied van onder andere toegankelijkheid, resultaat en tevredenheid van de client in verschillende eerstelijnszorgomgevingen [10] 

Hoe werkt het Team-Around-The-Team model?

Binnen het ons Team-Around-The-Team model sta jij als individu centraal. Daaromheen werken verschillende stakeholders, waaronder het Customer Focus Team, het Changing Life Academy Team, het multidisciplinaire Team van experts, het Development Team en natuurlijk jouw persoonlijke coach met elkaar samen om duurzame uitkomsten te realiseren. Schaalbaarheid en een persoonlijke aanpak worden mogelijk gemaakt met behulp van de software die we zelf ontwikkelen.  

Op de bovenstaande afbeelding is goed te zien hoe het Team-Around-The-Team model precies werkt en hoe verschillende stakeholders en oplossingen met elkaar interacten om jou zo goed mogelijk te kunnen faciliteren tijdens het werken aan je doelen, en tegelijkertijd onze evidence-based werkwijze up to date te houden.  

Onze experts delen hun wetenschappelijke kennis zowel direct met jou en jouw coach, als met het CL Customer Focus- en Academy Team die op hun beurt klaar staan om jou en je coach te ondersteunen waar nodig en van essentiële informatie te voorzien. Andersom verkrijgen zij ook weer input vanuit jullie die uiteraard wordt gedeeld met de experts en het Development Team om de kwaliteit en functionaliteit van onze software te waarborgen en te zorgen dat deze zo goed mogelijk aansluit op de behoeften die leven bij alle betrokkenen.  

Online coaching in de praktijk

Jouw coach is er om je optimaal te begeleiden tijdens het proces van duurzame gedragsverandering, op basis van input die komt vanuit jouzelf. Die informatieoverdracht vindt plaats via de Personal Body Plan- of Personal Mind Plan App waar jij dagelijks je progressie bijhoudt, en een of meerdere keren per week chat tijdens de contactmomenten met je coach.  

Wat zijn mogelijke voordelen van online coaching van Changing Life?

Online coaching kan verschillende voordelen hebben, waaronder die het eerder in dit artikel genoemde van het ‘geschreven’ woord. Dat is echter nog niet alles. Hieronder een overzicht van eventuele voor- en nadelen:

Mogelijke voordelen van onze online coaching services:

 • Alles in een oplossing: je online personal trainer, voedingsdeskundige en lifestyle coach (Personal Body Plan) en/of online psycholoog en mind coach (Personal Mind Plan) bij elkaar in een app;
 • Financieel voordeel: het bovenstaande is ook qua financiën voordeliger dan een losse personal trainer, diëtist of persoonlijk coachingtraject; 
 • Flexibel: je bepaalt zelf hoe vaak (een, drie of zeven keer) per week, en op welk moment van de dag je contact hebt met jouw persoonlijke coach; 
 • Accuraat zicht op je progressie: doordat alles digitaal verloopt heb je niet alleen zelf duidelijk zicht op je progressie maar kan je coach deze ook real time monitoren. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van wat goed gaat, en waar de aanpak eventueel verbetering nodig heeft; 
 • Kosteloos wisselen van coach: is de klik weg of verandert je doel waardoor de aansluiting met je coach er niet meer zo is? Dan kan je kosteloos en wanneer je dat wilt wisselen van coach. Zo word je altijd ondersteund door degene van jouw voorkeur; 
 • Toegankelijke manier van hulp: de drempel om online hulp te vragen en je op die manier volledig voor iemand open te stellen ligt vaak iets lager dan in real life; 
 • Unieke werkwijze: Ons Team-Around-The-Team model onderscheidt ons van andere online coaching services en waarborgt kwaliteit, een persoonlijke, evidence-based aanpak, toegankelijkheid en functionaliteit.  

Mogelijke nadelen van online coaching

 • Ervaren van afstand: wie face-to-face communicatie ten alle tijden boven chatten prefereert kan bij online coaching mogelijk een vorm van afstand ervaren die minder bevorderlijk werkt voor de motivatie om te werken aan gestelde doelen; 
 • Geen zicht op techniek bij trainingen: hoewel je jouw online coach hier onbeperkt vragen over kan stellen is deze er anders dan een personal trainer niet fysiek bij aanwezig als jij je workouts doet. Bijsturen in de uitvoering van oefeningen wordt daardoor lastig.  
 • Niet het hele verhaal vertellen: sommige mensen vinden de drempel om zich volledig open te stellen juist lager bij online coaching, maar anderen vinden het bij deze manier van contact mogelijk makkelijker om af en toe informatie achter te houden of een wenselijk antwoord te geven. Je houdt in die situatie met name jezelf voor de gek, maar als je weet dat je deze neiging hebt is face-to-face coaching mogelijk meer effectief voor jou.  

Voor wie is online coaching?

Onze missie is zoveel mogelijk mensen te helpen meer uit het leven te halen. We zijn van mening dat een optimale fysieke en mentale gezondheid voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat is dus ook het antwoord op deze vraag: de online coaching services van Changing Life zijn voor iedereen die wil werken aan diens fysieke en/of mentale gesteldheid om positieve verandering te realiseren.  

Voor wie is Personal Body Plan?

Personal Body Plan is voor alle mensen die een bepaald fysiek doel voor ogen hebben. Er zijn plannen voor acht verschillende doelgroepen, die vervolgens door ons team van experts worden afgestemd op het individu dat voor een plan kiest: 

 • Fat Burning – voor vrouwen die blijvend willen afvallen; 
 • Fat Ripping – voor mannen die blijvend willen afvallen; 
 • Muscle shaping – voor vrouwen die spieropbouw als doel hebben; 
 • Muscle building – voor mannen die spieropbouw als doel hebben; 
 • Pregnancy – voor vrouwen die tijdens hun zwangerschap verantwoord fit willen blijven; 
 • Mommy – voor vrouwen die na hun zwangerschap weer verantwoord fit willen worden; 
 • Running – voor iedereen met als doel het verbeteren van hardloopprestaties; 
 • Obstacle running – voor iedereen met als doel het verbeteren van sportieve prestaties.  

Voor wie is Personal Mind Plan?

Personal Mind Plan is voor iedereen met als doel het verbeteren van mentale gezondheid. Wil je bijvoorbeeld werken aan je zelfvertrouwen? Meer rust, ruimte en vrijheid in je hoofd? Dan is Personal Mind Plan iets voor jou. Momenteel zijn de interventies van Personal Mind Plan volop in ontwikkeling. De eerste interventies die we zullen lanceren zijn: 

 • Minderen met overmatig piekeren: voor iedereen die minder wil piekeren; 
 • Compassievol voeden: voor iedereen die zijn/haar relatie met voeding wil verbeteren; 
 • Positief zelf- en lichaamsbeeld: voor iedereen die wil werken aan een beter zelf- en lichaamsbeeld.  

Hoe wordt bij Changing Life de kwaliteit van online coaching bewaakt?

Ons doel is jou zo goed mogelijk te helpen bij het realiseren van duurzame verandering. Kwaliteit van jouw plan en coaching traject staan daarom voorop. Deze waarborgen we onder andere doordat: 

 • Ons multidisciplinaire team van wetenschappelijke experts, verantwoordelijk zijn voor de inhoud; 
 • Door coaches op te leiden via onze Changing Life Academy. Kennis is dynamisch, dat betekent dat onze coaches niet eenmalig maar continu worden opgeleid; 
 • Door members coaches te laten beoordelen om op die manier eerlijk inzicht te krijgen in de kwaliteiten van een coach.  

Hoe worden coaches Changing Life gemiddeld beoordeeld?

De meer dan 300 coaches de zijn aangesloten bij Changing Life hebben in 2021 een gemiddelde rating van 4.64 uit 5 sterren behaald over een totaal van 45.498 ratings!  

Gemiddelde beoordeling online coaches van Changing Life

Ratings Sterren
120 Een ster
229 Twee sterren
225 Drie sterren
10.502 Vier sterren
32.369 Vijf sterren

Online coaching voor je Body, Mind & Life

Bij Changing Life geloven we erin dat Body, Mind & Life onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We richten ons op duurzaam resultaat door deze drie domeinen met elkaar te integreren. Het gaat namelijk om jou als totaalmens. Alle drie de domeinen hebben daar invloed op en kunnen om die reden niet los van elkaar gezien worden. Een verandering op een domein heeft altijd impact op de andere domeinen. Onze methode is gestoeld op multidisciplinaire kennis, geïntegreerd in een neurobiopsychosociaal framework. Hieronder een toelichting op de domeinen vanuit onze filosofie.

Body

Personal Body Plan is een van onze twee coaching services waarbij je een compleet op jou afgestemd plan ontvangt dat bestaat uit de kernelementen Gedrag, Voeding, Training en Herstel. In combinatie met online 1-op-1 begeleiding van je Personal Body Coach richt het zich op het realiseren van duurzame, positieve verandering. Doelen als afvallen en spieropbouw zijn tastbaar. Het is dus logisch dat Body als domein en Personal Body Plan als coaching service al snel geassocieerd worden met het verbeteren van je gezondheid en of zelfbeeld met behulp van o.a. trainen en calorieën tracken. Toch is dit vanuit onze filosofie niet waar het primair om zou moeten draaien.

Goed zorgen voor je lichaam vanuit een positief lichaamsbeeld

Het domein Body omvat alle factoren die een link hebben met jouw fysieke gesteldheid. Denk aan de fysieke basisbehoeften als slaap, voeding, beweging, seks, variatie en causaliteit. Deze elementen oefenen allemaal invloed uit op zowel elkaar als je algehele welbevinden. Body gaat dus over zo goed mogelijk (leren) zorgen voor je lichaam, op een manier die werkt voor jou. Afvallen kan daar onderdeel van zijn, maar waar het uiteindelijk om draait is dat je jouw lichaam geeft wat het volgens jou nodig heeft, zodat jij zo lekker mogelijk in je vel zit. Dit kan voor iedereen anders zijn.

Mind

Personal Mind Plan is onze tweede en nieuwste coaching service waarbij je een volledig op maat gemaakt plan ontvangt dat bestaat uit de kernelementen Geloof, Gedachtes, Gevoelens en Gedrag. Samen met individuele online ondersteuning van jouw Personal Mind Coach ga je aan de slag om mentaal weer optimaal fit te worden. Onder het domein Mind vallen alle psychologische factoren die een relatie hebben met jouw mentale gesteldheid en de impact daarvan op je welbevinden. Centraal staan de psychologische basisbehoeftes die ieder mens met elkaar deelt: verbondenheid, competentie en autonomie.

Fysieke en mentale gezondheid gaan hand in hand

Als jij bijvoorbeeld een fysiek doel hebt zoals afvallen, kan je daarom overwegen een dieet te gaan volgen. Een voorgeschreven dieet is in onze ogen sowieso een no-go, maar los daarvan is de reden dat je regelmatig meer eet dan je qua energie nodig hebt waarschijnlijk iets mentaals. Met werken aan iets fysieks los je dat niet op en kan om die reden ook nooit duurzame positieve verandering plaatsvinden. Als de mindset niet optimaal is, gaat de rest dat ook niet worden. De gedachten, gevoelens en overtuigingen die jij als persoon hebt kunnen een grote impact hebben op keuzes die je maakt in het leven (Life) en daarmee ook weer op je fysieke gesteldheid. Zo zie je: alles is echt onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Life

Het domein Life omvat de volledige context van jouw leven en de impact hiervan op jouw welbevinden. De context van jouw leven is eigenlijk alles om je heen, behalve jijzelf. Het betreft het gezin waarin je bent geboren, de vrienden die je hebt, alle andere mensen die een rol spelen in jouw (huidige) bestaan, de cultuur en jouw fysieke omgeving. De invloed van het dagelijks leven op jouw gedrag, vitaliteit en gezondheid is enorm.

Alles speelt zich af binnen de context van jouw leven

Duurzame positieve verandering is dus te allen tijde onderhevig aan de gevolgen van alles dat jouw leven jouw leven maakt. Onze gecertificeerde coaches bieden daarom ook begeleiding binnen het domein Life. Als dit domein niet zou worden meegenomen in het traject, zou verandering niet mogelijk zijn. Hier wordt ook het belang van een volledig persoonlijke aanpak onderstreept: ieder mens heeft namelijk een uniek leven. Het domein Life ziet er voor niemand exact hetzelfde uit.

Wil jij werken aan duurzaam resultaat met behulp van online coaching?

Wil jij weer fit worden, meer energie hebben, lekker in je vel zitten en/of meer rust in je hoofd? Meld je dan nu aan voor Personal Body Plan of Personal Mind Plan en ga op basis van een persoonlijk plan en jouw zelfgekozen coach aan de slag met de doelen die je voor ogen hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze combinatie leidt tot betere en duurzame resultaten.  

Altijd een deskundige en gecertificeerde coach

Alle coaches zijn gecertificeerd en hebben de coach-opleiding aan onze eigen Changing Life Academy gevolgd en succesvol afgerond. Veel coaches hebben daarnaast een eigen expertise- en ervaringsgebied zoals bijvoorbeeld een plantaardig voedingspatroon, psychologie, fysiotherapie, allergieën, astma of emotie-eten. Je kunt dus altijd kiezen voor een coach die niet alleen qua persoonlijkheid, maar ook qua deskundigheid past bij wat jij nodig hebt.  

Jouw doel, jouw plan en jouw leven

Jouw coach is er niet om je te vertellen wat je moet doen of laten. Jij hebt het doel om te werken aan een betere fysieke en/of mentale gezondheid, wat dat inhoudt bepaal je zelf. Jouw coach is er om je hierin te ondersteunen, om duurzame motivatiebronnen te prikkelen en om je tools aan te rijken waarmee jij zelf een lifestyle kunt ontwikkelen die bijdraagt aan je doelen en die je vol kunt houden. Is het tijd voor verandering? Wacht niet langer en meld je nu aan voor Personal Body Plan of Personal Mind Plan. #BeALifeChanger  

Conclusie: online coaching kan bijdragen aan verbetering van gezondheid en welzijn

Online coaching kan bewezen bijdragen aan duurzaam resultaat. Meerdere onderzoeken, onder andere in leefstijlinterventies, tonen een positief verband aan tussen (regelmatig) contact met een persoonlijke coach en behoud van succes op de lange termijn. Wel zitten er hier, zoals bij de meeste dingen, wat mitsen en maren aan. Aan het effect lijken de stijl van coaching en een allesomvattende (holistische) aanpak van belang te zijn.  

Een holistische benadering is belangrijk

De meer traditionele manier van coachen waarbij de coach zich opstelt als alwetend en jou als cliënt vooral vertelt wat je wel en niet zou moeten doen is geen duurzame manier om verandering te bewerkstelligen.  Als iemand je strenge dieetrestricties meegeeft, opdraagt elke ochtend tarwegras te drinken en vier keer per week om zes uur ’s morgens te trainen, terwijl dit A niet is wat jij prettig vindt en er B geen aandacht is voor jou als persoon, voor jouw verleden, voor het huidige leven dat je leeft en voor je wensen en voorkeuren, wordt volhouden op den duur lastig.  

Een holistische benadering lijkt veel effectiever. Een coach benadrukt daarbinnen jouw sterke punten en laat je aan de hand daarvan inzien waar kansen en oplossingen liggen, stelt open vragen, biedt tools aan om verandering makkelijker te maken, stuurt aan op interventies die bij je passen en je verder helpen en zoekt samen met jou naar gedrag dat aansluit op jouw waarden om bestaande, ongewenste gewoontes te veranderen in gewenste gewoontes zodat een leefstijl ontstaat die je vol kunt houden.  

Wat mag je verwachten van je coach?

Naast veel brede kennis op het gebied van leefstijl en gezondheid en coaching, een persoonlijke aanpak waarbinnen jij als individu centraal staat. Een goede coach helpt jou door middel van de juiste vraagstelling te achterhalen waar je precies heen wilt, waarom je dat wilt, welke huidige gewoontes en gedrag hierin op dit moment belemmerend werken en wat je kunt doen en nodig hebt om die patronen te doorbreken. Nogmaals: ieder mens is anders. Een one size fits all aanpak is daarom geen blijvende oplossing. Blijvende verandering en verbetering is mogelijk, maar de manier waarop moet wel bij je passen. Doe wat werkt voor jou is niet voor niets ons motto.  

Wat is jouw eigen rol in dit verhaal?

Je kunt de allerbeste coach ter wereld getroffen hebben: deze kan jou alleen zo goed mogelijk helpen als jij je volledig openstelt. Eerlijkheid en duidelijkheid, op de eerste plaats naar jezelf toe, zijn een voorwaarde voor verandering. Je kunt geen patronen doorbreken als niet het hele verhaal op tafel ligt. Is dat altijd makkelijk? Absoluut niet. Juist ook daarom is het zo belangrijk een klik te voelen met je coach zodat een oprechte en respectvolle vertrouwensband kan ontstaan waarbinnen jij je veilig genoeg voelt om alles te delen.  

Benieuwd naar onze gecertificeerde coaches?

Al het bovenstaande in acht genomen, kan online coaching dus van grote toegevoegde waarde zijn als het tijd is voor positieve en blijvende verandering. Ben je na het lezen van dit artikel benieuwd naar onze gecertificeerde coaches? Klik dan hier. 

Persoonlijke en professionele begeleiding

Kies een gecertificeerde coach die bij je past.

Geschreven door:

Denise Horsthuis CL Behaviour, Coach & Academy Lead (MSc)
Denise Horsthuis (34) is Operations Lead bij Changing Life. Als Lead is ze verantwoordelijk voor het runnen van de operatie, waaronder het opleiden van de coaches. Zelf is ze gedragsexpert en schakelt ze daarnaast met de andere in-house experts. Ze heeft een Master in Communication Science aan de faculteit Social & Behavioural Sciences. Daarnaast heeft ze diverse andere opleidingen gevolgd op het gebied van mindset en gedrag. Het beïnvloeden van mindset en gedrag heeft ze aan den lijve ondervonden toen ze in januari 2015 startte met Personal Body Plan. Haar fysieke doel was om sterker te worden en haar lichaam te shapen. Wat ze niet verwacht had, was dat ze ook mentaal sterker, krachtiger en zelfverzekerder werd. Denise woont samen met haar vriend Tom in Amsterdam. Ze houdt van (plantaardig) koken en bakken, maar eet ook graag buiten de deur. Daarnaast geniet ze van wandelingen in de natuur of stad (met een sojacappuccino in de hand).

Bron

 1. Ritterband, L. M., Thorndike, F. P., Cox, D. J., Kovatchev, B. P., & Gonder-Frederick, L. A. (2009). A Behavior Change Model for Internet Interventions. Annals of Behavioral Medicine, 38(1), 18–27. https://doi.org/10.1007/s12160-009-9133-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19802647/
 2. Linardon, J., Cuijpers, P., Carlbring, P., Messer, M., & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2019). The efficacy of app-supported smartphone interventions for mental health problems: a meta-analysis of randomized controlled trials. World Psychiatry, 18, 325-336. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21779086/
 3. Van Rooijen, K. (2012, juni). Wat werkt bij online hulpverlening? Nederlands Jeugd Instituut (NJi). http://www.dejeugdprofessional.info/wp-content/uploads/2014/10/Wat-werkt-bij-online-hulp-20121.pdf
 4. Andrews, G., Cuijpers, P., Craske, M.G., McEvoy, P., Titov, N. (2010). Computer Therapy for the Anxiety and Depressive Disorders Is Effective, Acceptable and Practical Health Care: A Meta Analysis. PLoS ONE 5(10): e13196. doi:10.1371/journal.pone.0013196. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20967242/
 5. Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M. & Shapira, N. (2008). A Comprehensive Review and a Meta Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions, Journal of Technology in Human Services, 26, 2, 109 — 160. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK76016/
 6. Cook, Jonathan & Doyle, Carol. (2002). Working Alliance in Online Therapy as Compared to Face-to-Face Therapy: Preliminary Results. Cyberpsychology & behavior : the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society. 5. 95-105. 10.1089/109493102753770480. https://www.researchgate.net/publication/11346057_Working_Alliance_in_Online_Therapy_as_Compared_to_Face-to-Face_Therapy_Preliminary_Results
 7. Theory – selfdeterminationtheory.org. (n.d.). Retrieved April 13, 2020, from https://selfdeterminationtheory.org/theory/
 8. ICHWC Code of Ethics (Updated. (2017). https://www.convercent.com/resources/effective-code-of-conduct
 9. Torous, J., Nicholas, J., Larsen, M. E., Firth, J., & Christensen, H. (2018). Clinical review of user engagement with mental health smartphone apps: evidence, theory and improvements. Evidence-based-Mental Health, 21, 116-119. https://www.semanticscholar.org/paper/Clinical-review-of-user-engagement-with-mental-and-Torous-Nicholas/ce7cd9833e3002b4db6544c8eb1881fd89a14f4d
 10. https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/Professional-Topics/Integrated-Care/APA-APM-Dissemination-Integrated-Care-Report.pdf