Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Personal Body Plan en een Member, tenzij Personal Body Plan en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Eenvoudig gezegd
Deze voorwaarden gelden voor alle PBP deelnemers.

Definities

 • Personal Body Plan is een onderdeel van Changing Life B.V. gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.
 • Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Personal Body Plan.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Personal Body Plan en de Member.
 • Changing Life is een onderdeel van Changing Life B.V. gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.

1) Tot stand komen overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Personal Body Plan en de Member komt tot stand door middel van:
a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Personal Body Plan.
Nadat de Member de registratie voor Personal Body Plan heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

2. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Member naast Member van Personal Body Plan ook direct Changing Life Member.

3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Personal Body Plan worden overgedragen.

4. Een Member heeft bij het online aanmelden het recht om aan Personal Body Plan mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Personal Body Plan. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5. Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Personal Body Plan gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Personal Body Plan, kosten in rekening te brengen.

6. Personal Body Plan gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Personal Body Plan heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.

7. Personal Body Plan verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement (http://www.personalbodyplan.com/privacy).

8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Personal Body Plan de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Informatie aan de werkgever van de Member over het gebruik van het Membership
e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Personal Body Plan en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Changing Life en/of Personal Body Plan.

9. Personal Body Plan mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

10. De door de member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Eenvoudig gezegd
Na aanmelding via de website van PBP word jij Personal Body Plan Member.

Na start van jouw plan heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Personal Body Plan slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

2) Abonnementsgelden
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 6, 12 of 18 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Personal Body Plan de aanmelding heeft ontvangen.

4. De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Personal Body Plan biedt de Member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.

5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website. Het is niet mogelijk om het abonnementsgeld te betalen via de Personal Body Plan app.

6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Personal Body Plan te zijn binnengekomen. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Member een betalingsherinnering gestuurd. De Member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Member.

8. Personal Body Plan is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Eenvoudig gezegd

Je abonnement bij PBP duurt 6, 12 of 18 maanden, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten.

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. Personal Body Plan levert persoonlijke diensten op maat, gelegen (onder meer) in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.

2. De door Personal Body Plan te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat een deel van de diensten van Personal Body Plan online geleverd worden, kan Personal Body Plan niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. Het Membership geeft de Member gedurende de looptijd daarvan het recht om van maandag tot en met vrijdag gedurende daluren (11.00 uur tot 16.00 uur) te sporten bij TrainStation in ’s-Hertogenbosch. Het huishoudelijk reglement en gebruiksvoorwaarden van TrainStation zijn van toepassing op de toegang tot de locatie van TrainStation in ’s-Hertogenbosch. De Abonnees dienen voorafgaand aan het bezoek, telefonisch een afspraak te maken.

5. Personal Body Plan zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.

6. Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@personalbodyplan.com. Na de melding zal Personal Body Plan de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

7. De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Personal Body Plan.

8. De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

9. De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

10. De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.

11. De Member mag derden geen toegang verschaffen tot Personal Body Plan via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

12. De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Personal Body Plan en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.

13. De Member gaat akkoord dat Personal Body Plan alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.

14. Personal Body Plan behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Personal Body Plan te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

15. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Personal Body Plan.

Eenvoudig gezegd
Niemand is perfect, Personal Body Plan ook niet. Personal Body Plan doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.

Personal Body Plan respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en PBP lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan PBP begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.
Personal Body Plan mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt PBP dan voor een nette afhandeling van zaken.

4) Risico en aansprakelijkheid

1. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

2. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Personal Body Plan geleverde diensten.

3. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.

4. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Personal Body Plan.

5. Personal Body Plan is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

6. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Personal Body Plan geleverde diensten.

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Personal Body Plan zou liggen, is de aansprakelijkheid van Personal Body Plan beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Personal Body Plan. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Personal Body Plan geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Personal Body Plan beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Personal Body Plan aan de Member in rekening is gebracht.

Eenvoudig gezegd
Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen.

5) Beëindigen
1. Een Membership eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

2. De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.

Eenvoudig gezegd
Je abonnement eindigt vanzelf na 6, 12 of 18 maanden. Je kunt het abonnement altijd verlengen.
Tussentijds stoppen kan niet.

6) Intellectuele eigendom
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Personal Body Plan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. Personal Body Plan verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Personal Body Plan) recht om de producten en diensten van Personal Body Plan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Personal Body Plan op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Personal Body Plan geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van Personal Body Plan en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.

4. Wanneer in een overeenkomst tussen Personal Body Plan en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Personal Body Plan wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Personal Body Plan te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Personal Body Plan.

Eenvoudig gezegd
Jouw Personal Body Plan (waaronder dus de gedragslessen, je trainingen en de berichten van je Personal Body Coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Personal

Body Plan straks geen bestaansrecht meer.
Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van Personal Body Plan op basis van de informatie van Personal Body Plan.

7) Communicatie
1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Personal Body Plan zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. De Member gaat ermee akkoord dat Personal Body Plan de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3. De Member gaat ermee akkoord dat Personal Body Plan of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

4. Binnen de diensten van Personal Body Plan kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Personal Body Plan en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.

5. Het staat Personal Body Pan ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Eenvoudig gezegd
Personal Body Plan of een van de andere bedrijven van Changing Life kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.

8) Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Personal Body Plan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Personal Body Plan en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. Personal Body Plan is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Eenvoudig gezegd
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en PBP ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

9) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’
Artikel 1: Definities

 • Personal Body Plan is een onderdeel van Changing Life B.V. gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.
 • Personal Body Plan: op maat gemaakte dienst voor de duur van 6, 12 of 18 maanden.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die Personal Body Plan bij Changing Life B.V. heeft afgenomen.
 • Personal Body Coach: de Personal Body Coach van de Deelnemer bij een Personal Body Plan abonnement.
 • 80% van de dagen: 80% van het totaal in dagen van een 6 maanden periode van Personal Body Plan.

Artikel 2: Voorwaarden

‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van zes maanden waarin de Deelnemer Personal Body Plan volgt.
80% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.
80% van de dagen contact met Personal Body Coach of op 80% van de contactdagen contact met de Personal Body Coach: contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar de Personal Body Coach door middel van de chatfunctie in de Personal Body Plan app/website. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar Personal Body Plan altijd zien of hij/zij dit heeft gedaan.

80% van de dagen je progressie afvinken:

 • 80% van de dagen een motivatiecijfer doorgeven;
 • 80% van de dagen de gedragsles lezen en de challenge invullen indien hierom wordt gevraagd;
 • 80% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:
 • 80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten;
 • 80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken;
 • 80% van de trainingen de resultaten invullen;
 • 80% van dagen de slaapuren en het supplementengebruik invullen.

Elke vier weken het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert elke vier weken zijn/haar progressiefoto’s met bijbehorende metingen in op het moment dat de Personal Body Plan app/website hierom vraagt.
Changing Life B.V. en de Deelnemer kunnen altijd in hun eigen Personal Body Plan portal zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Artikel 3: Resultaat behalen

Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen Changing Life B.V., de Personal Body Coach/Online Team Coaches en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?

Indien de Deelnemer na zes maanden Personal Body Plan het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:

 • Teruggave aankoopbedrag;
 • Een nieuw abonnement voor 6 maanden.
  Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar Personal Body Plan zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: Blessure
Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar Personal Body Plan geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat Changing Life B.V. uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.

Eenvoudig gezegd
Als jij gedurende jouw eerste zes maanden Personal Body Plan niet het gewenste resultaat hebt behaald, krijg je je geld terug, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je je Plan op de juiste wijze hebt gevolgd en je niet tussentijds je gewenste resultaat hebt veranderd.

10) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: Personal Body Plan en Partnergym

1. Iedereen die een Personal Body Plan abonnement afsluit met @GYM als trainingslocatie kan een abonnement afsluiten bij een partnergym via het netwerk van Personal Body Plan of Bedrijfsfitness Nederland (BFNL).

2. Een deelnemer van Personal Body Plan kan slechts bij 1 partnergym een abonnement afsluiten. Je kunt tijdens je gehele Personal Body Plan abonnement niet switchen van partnergym.

3. De looptijd van het Personal Body Plan abonnement (6, 12 of 18 maanden) is altijd gelijk aan de looptijd van het af te sluiten abonnement bij de gekozen partnergym.

4. Indien men kiest voor een partnergym uit het Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) netwerk:
a. Dient men binnen 14 dagen na de start van het Personal Body Plan abonnement het partnergym abonnement te hebben geactiveerd via het BFNL portal. Instructies hiervoor volgen per e-mail na de betaling van het Personal Body Plan abonnement.
b. Zijn op dit abonnement de voorwaarden van BFNL en de partnergym van toepassing.
c. Geef je een machtiging af aan BFNL. Zij incasseren vervolgens in één keer het totaalbedrag bij €100,- of minder en in maximaal drie termijnen bij een totaalbedrag boven de €100,-. De incassering vindt altijd plaats op de 28ste van de maand.

5. Indien men kiest voor een partnergym uit het Personal Body Plan netwerk:
a. Dient de deelnemer zich binnen 14 dagen na de start van het Personal Body Plan@Gym abonnement fysiek te melden bij een van de partnergym vestigingen en in te schrijven middels het inschrijfformulier. Hiervoor moet de deelnemer de betaalbevestiging en/of de app meenemen en een geldig identiteitsbewijs. Doet men dit na deze 14 dagen dan vervalt het recht op een Personal Body Plan partnergym

Eenvoudig gezegd
Als Personal Body Plan deelnemer kan je als aanvullende service via Personal Body Plan een sportschoolabonnement afsluiten bij een partnergym. Hiervoor dien je bij de registratie wel te kiezen voor @GYM als trainingslocatie en binnen 14 dagen na de start van jouw Personal Body Plan je abonnement bij de partnergym af te sluiten.

11) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

6 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

12 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in twee vaste periodes van 6 maanden. Na een periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

18 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in drie vaste periodes van 6 maanden. Na elke periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

12) Aanvullende voorwaarden betreffende: Original, Plus en Premium
1. Tussentijds upgraden naar een Plus of Premium abonnement is mogelijk. Tussentijds downgraden is niet mogelijk.