Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Changing Life Marketplace

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 –        Definities 

Artikel   2 –        Identiteit van de ondernemer 

Artikel   3 –        Toepasselijkheid 

Artikel   4 –        Overeenkomst 

Artikel   5 –        Aanbiedingen 

Artikel   6 –        Prijzen 

Artikel   7 –        Betaling 

Artikel   8 –        Annuleren/Retourneren 

Artikel   9 –        Levering 

Artikel 10 –        Garantie 

Artikel 11 –        Toepasselijk recht 

Artikel 12 –        Bevoegde Rechtbank 

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Changing Life Marketplace: De website waarop alle online retail verkopen worden gedaan, handelend uit de naam van Changing Life Hub B.V. 
 • De Klant: de klant die via de website van de Changing Life Marketplace producten wil bestellen of heeft besteld. 
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen De Changing Life Marketplace en de Klant. 
 • Diensten: door De Changing Life Marketplace geleverde producten en diensten. 
 • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de bestelde producten in de De Changing Life Marketplace. 
 • Partijen: De Changing Life Marketplace en De Klant gezamenlijk. 
 • Bedenktijd: De tijd waarbinnen De Klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht. 

2. Identiteit van de ondernemer

Changing Life Hub B.V.

Ketelstraat 3

1021JX Amsterdam

Telefoonnummer: 085 001 33 84

E-mailadres: info@changinglife.cl

KvK-nummer: 61382590

Btw-identificatienummer: NL824253784B04

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

4. Overeenkomst

 • De bestelling wordt definitief wanneer de klant de betaling afrond met IDEAL en vervolgens doorgestuurd wordt naar de pagina waarop de Changing Life Marketplace de bestelling bevestigd. 
 • De overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de Changing Life Marketplace de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van de Changing Life Marketplace en deze Algemene Voorwaarden. 
 • De Klant en de Changing Life Marketplace komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden, zoals in de eerste alinea van artikel 3 gesteld is, voldaan is. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 

5. Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door de Changing Life Marketplace desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende order. 
 • In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden de Changing Life Marketplace niet. 

 6. Prijzen

 • Alle prijsopgaven en de prijzen die in de Changing Life Marketplace worden weergegeven zijn in euro’s en inclusief BTW. Evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen. 
 • Verzendkosten en administratiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven. 
 • Voor verzendingen naar het buitenland worden andere verzendkosten gerekend. Deze worden per geval bepaald en moeten per factuur worden voldaan. 
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is De Changing Life Marketplace gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Indien de wijziging na aankoop is, kan de klant hier geen aanspraak meer op maken. 
 • Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen veertien dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade 

 7. Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. De betaling dient voldaan te zijn voordat de goederen worden verzonden. 
 • De Klant is in verzuim na verloop van de betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 
 • Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is de Changing Life Marketplace alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 
 • Alle door de Changing Life Marketplace gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met De Klant, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van De Klant. 
 • Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te diens aanzien anders. 


8 Annuleren/Retourneren

 • De Klant heeft recht op veertien dagen bedenktijd na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. 
 • Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog als nieuw verkoopbaar zijn. De consument moet de producten wel kunnen bekijken, maar mag deze niet in gebruik nemen. Het product moet onbeschadigd zijn, compleet zijn en in de originele verpakking retour worden gestuurd. 
 • Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. 
 • De Klant mag een product binnen boven genoemde periode van veertien werkdagen terugsturen, waarbij de portokosten voor het terugsturen voor eigen rekening zijn. Producten in de categorie uitverkoop worden niet retour genomen. 
 • De eerder gemaakte verzendkosten namelijk €5,95 en iDEAL administratie kosten namelijk €0,99 worden niet terugbetaald tenzij de oorzaak voor retourneren bij de Changing Life Marketplace ligt. 
 • Indien De Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in de tweede alinea van artikel 7 heeft voldaan en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan de Changing Life Marketplace worden aangeboden, dan draagt de Changing Life Marketplace zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst. 
 • In geval van annulering door bedrijven, zijn alle door de Changing Life Marketplace ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door de Changing Life Marketplace ten gevolge van de annulering geleden schade. 

 9. Levering

 • In beginsel streeft de Changing Life Marketplace ernaar om een bestellingen op werkdagen altijd binnen 48 uur na bestelling te verzenden. 
 • De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. 
 • In het geval dat De Klant op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, en het pakket kan of mag niet afgeleverd worden bij de buren, dan krijgt De Klant een bericht in zijn brievenbus met een ‘Niet- thuis-code’. Met deze code kan De Klant een keuze maken voor een tweede levering. 
 • Indien De Klant geen keuze maakt, wordt de levering de volgende dag nogmaals op het afleveradres aangeboden. 
 • Wanneer de tweede poging ook mislukt, heeft De Klant drie weken de tijd om de zending op te halen bij het dichtstbijzijnde postkantoor van PostNL. Als het pakket niet wordt opgehaald, gaat het pakket na 3 weken retour naar de Changing Life Marketplace. De Klant moet altijd een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) kunnen tonen. De Klant moet bij het in ontvangst nemen van een aangetekend pakket of een pakket dat verzonden is naar het postkantoor altijd een handtekening zetten. 
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
 • De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: 
  • Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit aan de Changing Life Marketplace kan worden toegerekend.
  • De Klant in één of meer verplichtingen jegens de Changing Life Marketplace tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet. 
  • De Klant de Changing Life Marketplace niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien De Klant in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen. 
  • De Klant dient de bij de Changing Life Marketplace gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren voor gebruik. 
  • Wanneer de goederen door De Klant worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door de Changing Life Marketplace opgeslagen, dit is voor rekening en risico van De Klant.
  • De kosten voor opslag zijn voor rekening van De Klant. De Changing Life Marketplace zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de Changing Life Marketplace op schadevergoeding.
  • Als een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van €5,00 als extra boete. 

10. Garantie

 • De Changing Life Marketplace garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn. 
 • Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat de Changing Life Marketplace in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft De Klant de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van De Klant. 
 • De Klant is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
 • Annulering/Retournering is niet mogelijk indien: 
  • de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie.
  • de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van de Changing Life Marketplace op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd. 
  • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van De Klant of doordat De Klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van De Changing Life Marketplace. 
  • De Klant niet aan zijn verplichtingen jegens de Changing Life Marketplace zowel financieel als anderszins heeft voldaan. 
  • Het product beschadigd of aangebroken is. 
  • Indien De Klant met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden, binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt, en zijn bezwaar door de Changing Life Marketplace gegrond wordt bevonden, zal de Changing Life Marketplace deze keuze, de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of een prijsreductie verlenen. 
  • Het in behandeling nemen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting van De Klant niet op. 
  • Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan De Klant hieraan geen rechten ontlenen. 

 11. Toepasselijk Recht

 • Op alle overeenkomsten tussen de Changing Life Marketplace en De Klant is Nederlands Recht van toepassing.


12. Bevoegde Rechtbank

 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Changing Life Plan en de Klant.

Algemene voorwaarden Changing Life Coaching

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Personal Body Plan en een Member, tenzij Personal Body Plan en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Eenvoudig gezegd
Deze voorwaarden gelden voor alle PBP deelnemers.

Definities

 • Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, Ketelstraat 3, 1021 JX.
 • Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Personal Body Plan.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Personal Body Plan en de Member.
 • Changing Life: Changing Life BV, statutair gevestigd te Amsterdam, Ketelstraat 3, 1021 JX. Changing Life is het moederbedrijf van Personal Body Plan wat zich richt op het ontwikkelen van lifestyle brands in de domeinen fitness, health, wellness, food en sport.
 • Changing Life Hub: de fysieke manifestatie waar alle brands van Changing Life bij elkaar komen en waar de Member toegang tot krijgt bij het aangaan van een abonnement. De Changing Life Hub bevindt zich aan de Ketelstraat 3, 1021 JX Amsterdam.

1) Tot stand komen overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Personal Body Plan en de Member komt tot stand door middel van:
a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Personal Body Plan.
b. Het fysiek aanmelden via een online formulier in de Changing Life Hub met behulp van een Customer Advisor.
Nadat de Member de registratie voor Personal Body Plan heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

2. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Member naast Member van Personal Body Plan ook direct Changing Life Member.

3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Personal Body Plan worden overgedragen.

4. Een Member heeft bij het online aanmelden het recht om aan Personal Body Plan mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Personal Body Plan. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5. Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Personal Body Plan gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Personal Body Plan, kosten in rekening te brengen.

6. Personal Body Plan gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Personal Body Plan heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.

7. Personal Body Plan verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement (https://personalbodyplan.com/privacy).

8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Personal Body Plan de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Informatie aan de werkgever van de Member over het gebruik van het Membership
e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Personal Body Plan en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Changing Life en/of Personal Body Plan.

9. Personal Body Plan mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

10. De door de member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Eenvoudig gezegd
Na aanmelding via de website van PBP word jij Personal Body Plan Member.

Na start van jouw plan heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Personal Body Plan slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

2) Abonnementsgelden
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 6, 12 of 18 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Personal Body Plan de aanmelding heeft ontvangen.

4. De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Personal Body Plan biedt de Member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.

5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website. Het is niet mogelijk om het abonnementsgeld te betalen via de Personal Body Plan app.

6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Personal Body Plan te zijn binnengekomen. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargebackvan het verschuldigde bedrag, wordt de Member een betalingsherinnering gestuurd. De Member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Member.

8. Personal Body Plan is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Eenvoudig gezegd
Je abonnement bij PBP duurt 6, 12 of 18 maanden, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten.

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. Personal Body Plan levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.

2. De door Personal Body Plan te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat de diensten van Personal Body Plan online geleverd worden, kan Personal Body Plan niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. Personal Body Plan zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.

5. Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@personalbodyplan.com. Na de melding zal Personal Body Plan de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6. De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Personal Body Plan.

7. De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8. De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9. De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de
Member zal worden aangepast.

10. De Member mag derden geen toegang verschaffen tot Personal Body Plan via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11. De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Personal Body Plan en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.

12. De Member gaat akkoord dat Personal Body Plan alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Personal Body Plan behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Personal Body Plan te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Personal Body Plan.

Eenvoudig gezegd
Niemand is perfect, Personal Body Plan ook niet. Personal Body Plan doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.

Personal Body Plan respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en PBP lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan PBP begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.
Personal Body Plan mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt PBP dan voor een nette afhandeling van zaken.

4) Toegang tot de Changing Life Hub en openingstijden
1. De Member wordt na het sluiten van de Overeenkomst eveneens Changing Life Member. Bij het eerste bezoek aan de Changing Life Hub ontvangt de Member zijn/haar Changing Life Pay Sticker.

2. De Member heeft op vertoon van de Changing Life Pay Sticker toegang tot de Changing Life Hub gedurende de openingstijden. Elke deelnemer heeft recht op een Changing Life Free abonnement. Met het Changing Life Free Hub abonnement heb je toegang tot de Changing Life Hub gedurende de daluren. Zie hieronder een overzicht van de gratis uren:

Maandag t/m vrijdag
Blok 1: 11.00 – 12.30
Blok 2: 12.30 – 14.00
Blok 3: 14.00 – 15.30

Zaterdag
Blok 1: 06.30 – 08.00
Blok 2: 17.00 – 18.30
Blok 3: 18.30 – 20.00

Zondag
Blok 1: 17.00 – 18.30
Blok 2: 18.30 – 20.00

3. Zolang er door de Member niet aan de betalingsverplichting op basis van de Overeenkomst is voldaan kan de Member de toegang tot de Changing Life Hub worden geweigerd.

4. Changing Life Hub is gerechtigd de deuren van de Hub gesloten te houden op officiële nationale feestdagen of vanwege reparatie en onderhoudswerkzaamheden. De Member heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

5. De Member is zich ervan bewust dat er in de Changing Life Hub foto’s van de Member kunnen worden gemaakt in het kader van de bedrijfsvoering van Changing Life en/of de aan haar gelieerde dochtervennootschappen. De Member verleent bij dezen toestemming voor de openbaarmaking en/of de verveelvoudiging ervan door Personal Body Plan, Changing Life of een gelieerde dochter-/zustermaatschappij. De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. De Member doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

Eenvoudig gezegd
Als je PBP Member wordt, word je ook Changing Life Member. Hoe leuk is dat je hebt daardoor altijd (tijdens de openingstijden natuurlijk) toegang tot de Changing Life Hub.

5) Risico en aansprakelijkheid
1. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

2. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Personal Body Plan geleverde diensten.

3. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.

4. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Personal Body Plan.

5. Personal Body Plan is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

6. Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Personal Body Plan geleverde diensten.

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Personal Body Plan zou liggen, is de aansprakelijkheid van Personal Body Plan beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Personal Body Plan. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Personal Body Plan geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Personal Body Plan beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Personal Body Plan aan de Member in rekening is gebracht.

8. Het zich bevinden in de Hub en gebruik maken van de toestellen en faciliteiten in de Changing Life Hub is geheel voor eigen risico van de Member.

9. Zowel Personal Body Plan, Changing Life Hub als Changing Life en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

10. Zowel Personal Body Plan, Changing Life Hub en Changing Life en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Member en/of derden.

11. De Member is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Changing Life Hub en Changing Life indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

Eenvoudig gezegd
Personal Body Plan is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen.

6) Beëindigen
1. Een Membership eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

2. De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.

3. Personal Body Plan behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Member in de Changing Life Hub, op aangeven van een Changing Life Hub medewerker de Changing Life Pay Sticker in te vorderen en de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

Eenvoudig gezegd
Je abonnement eindigt vanzelf na 6, 12 of 18 maanden. Je kunt het abonnement altijd verlengen.

Tussentijds stoppen kan niet.

7) Intellectuele eigendom
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Personal Body Plan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. Personal Body Plan verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Personal Body Plan) recht om de producten en diensten van Personal Body Plan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Personal Body Plan op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Personal Body Plan geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van Personal Body Plan en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.

4. Wanneer in een overeenkomst tussen Personal Body Plan en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Personal Body Plan wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Personal Body Plan te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Personal Body Plan.

Eenvoudig gezegd
Jouw Personal Body Plan (waaronder dus de gedragslessen, je trainingen en de berichten van je Personal Body Coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Personal Body Plan straks geen bestaansrecht meer.

Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van Personal Body Plan op basis van de informatie van Personal Body Plan.

8) Communicatie
1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Personal Body Plan zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. De Member gaat ermee akkoord dat Personal Body Plan de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3. De Member gaat ermee akkoord dat Personal Body Plan of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

4. Binnen de diensten van Personal Body Plan kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Personal Body Plan en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.

5. Het staat Personal Body Pan ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Eenvoudig gezegd
Personal Body Plan of een van de andere bedrijven van Changing Life kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.

9) Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Personal Body Plan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Personal Body Plan en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. Personal Body Plan is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Eenvoudig gezegd
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en PBP ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

10) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’
Artikel 1: Definities

 • Personal Body Plan B.V.: de rechtspersoon Personal Body Plan B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Ketelstraat 3, 1021 JX.
 • Personal Body Plan: een door Personal Body Plan B.V. op maat gemaakte dienst voor de duur van 6, 12 of 18 maanden.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die Personal Body Plan bij Personal Body Plan B.V. heeft afgenomen.
 • Personal Body Coach: de Personal Body Coach van de Deelnemer bij een Personal Body Plan abonnement.
 • 80% van de dagen: 80% van het totaal in dagen van een 6 maanden periode van Personal Body Plan.

Artikel 2: Voorwaarden
‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van zes maanden waarin de Deelnemer Personal Body Plan volgt.
80% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.
80% van de dagen contact met Personal Body Coach of op 80% van de contactdagen contact met de Personal Body Coach: contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar de Personal Body Coach door middel van de chatfunctie in de Personal Body Plan app/website. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar Personal Body Plan altijd zien of hij/zij dit heeft gedaan.
80% van de dagen je progressie afvinken:

 • 80% van de dagen een motivatiecijfer doorgeven;
 • 80% van de dagen de gedragsles lezen en de challenge invullen indien hierom wordt gevraagd;
 • 80% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:
 • 80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten;
 • 80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken;
 • 80% van de trainingen de resultaten invullen;
 • 80% van dagen de slaapuren en het supplementengebruik invullen.

Elke vier weken het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert elke vier weken zijn/haar progressiefoto’s met bijbehorende metingen in op het moment dat de Personal Body Plan app/website hierom vraagt.
Personal Body Plan B.V. en de Deelnemer kunnen altijd in hun eigen Personal Body Plan portal zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Eenvoudig gezegd

Als jij gedurende jouw eerste zes maanden Personal Body Plan niet het gewenste resultaat hebt behaald, krijg je je geld terug, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je je Plan op de juiste wijze hebt gevolgd en je niet tussentijds je gewenste resultaat hebt veranderd.

Artikel 3: Resultaat behalen
Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen Personal Body Plan B.V., de Personal Body Coach/Online Team Coaches en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?
Indien de Deelnemer na zes maanden Personal Body Plan het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:

 • Teruggave aankoopbedrag;
 • Een nieuw abonnement voor 6 maanden.

Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar Personal Body Plan zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: Blessure
Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar Personal Body Plan geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat Personal Body Plan B.V. uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.

Eenvoudig gezegd
Als jij gedurende jouw eerste zes maanden Personal Body Plan niet het gewenste resultaat hebt behaald, krijg je je geld terug, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je je Plan op de juiste wijze hebt gevolgd en je niet tussentijds je gewenste resultaat hebt veranderd.

11) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: Personal Body Plan en Partnergym
1. Iedereen die een Personal Body Plan abonnement afsluit met @GYM als trainingslocatie kan een abonnement afsluiten bij een partnergym via het netwerk van Personal Body Plan of Bedrijfsfitness Nederland (BFNL).

2. Een deelnemer van Personal Body Plan kan slechts bij 1 partnergym een abonnement afsluiten. Je kunt tijdens je gehele Personal Body Plan abonnement niet switchen van partnergym.

3. De looptijd van het Personal Body Plan abonnement (6, 12 of 18 maanden) is altijd gelijk aan de looptijd van het af te sluiten abonnement bij de gekozen partnergym.

4. Indien men kiest voor een partnergym uit het Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) netwerk:
a. Dient men binnen 14 dagen na de start van het Personal Body Plan abonnement het partnergym abonnement te hebben geactiveerd via het BFNL portal. Instructies hiervoor volgen per e-mail na de betaling van het Personal Body Plan abonnement.
b. Zijn op dit abonnement de voorwaarden van BFNL en de partnergym van toepassing.
c. Geef je een machtiging af aan BFNL. Zij incasseren vervolgens in één keer het totaalbedrag bij €100,- of minder en in maximaal drie termijnen bij een totaalbedrag boven de €100,-. De incassering vindt altijd plaats op de 28ste van de maand.

5. Indien men kiest voor een partnergym uit het Personal Body Plan netwerk:
a. Dient de deelnemer zich binnen 14 dagen na de start van het Personal Body Plan@Gym abonnement fysiek te melden bij een van de partnergym vestigingen en in te schrijven middels het inschrijfformulier. Hiervoor moet de deelnemer de betaalbevestiging en/of de app meenemen en een geldig identiteitsbewijs. Doet men dit na deze 14 dagen dan vervalt het recht op een Personal Body Plan partnergym abonnement.
b. Zijn op dit abonnement de voorwaarden van de partnergym van toepassing.
c. Gelden de betalingsvoorwaarden van desbetreffende partnergym.

6. Een partnergym is altijd gerechtigd om de samenwerking (tijdelijk) stop te zetten of de abonnementsprijzen aan te passen voor nieuwe abonnementen. Deze nieuwe prijzen zullen alleen gelden voor nieuw af te sluiten abonnementen.

7. Indien een partnergym de samenwerking met Personal Body Plan stopzet zal het reeds afgesloten abonnement geldig blijven inclusief bijbehorende verplichtingen voor de deelnemer.

8. De getoonde abonnementsprijzen voor de partnergym abonnementen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en Personal Body Plan kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Eenvoudig gezegd
Als Personal Body Plan deelnemer kan je als aanvullende service via Personal Body Plan een sportschoolabonnement afsluiten bij een partnergym.

Hiervoor dien je bij de registratie wel te kiezen voor @GYM als trainingslocatie en binnen 14 dagen na de start van jouw Personal Body Plan je abonnement bij de partnergym af te sluiten.

12) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur
6 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

12 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in twee vaste periodes van 6 maanden. Na een periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

18 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in drie vaste periodes van 6 maanden. Na elke periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

13) Aanvullende voorwaarden betreffende: Original, Plus en Premium
1. Tussentijds upgraden naar een Plus of Premium abonnement is mogelijk. Tussentijds downgraden is niet mogelijk.